Förädling

Frön från Svenska Skogsplantor

Vårt fokus och dina möjligheter

Skogsträdsförädling är nyckeln till att skapa bättre skogar. I ett naturbestånd finns alla sorters träd, bra och sämre. Genom förädling väljer man ut de bästa träden (plusträd), de som kombinerar bra sundhet, tillväxt och kvalitet. De utvalda träden korsas med varandra och deras avkomma testas för att hitta de kombinationer som ger bäst resultat, vilka väljs ut till kommande omgångar. Varje cykel av förädling, korsning-testning-urval tar 20-25 år innan nästa omgång finns tillgänglig.

Flera zoner

I Sverige är det Skogforsk som sköter den långsiktiga förädlingen. När en ny omgång finns tillgänglig anlägger Svenska Skogsplantor fröplantager, där framstegen i förädlingen realiseras genom att producera frö för plantproduktionen. Sverige är indelat i 20 olika plantagezoner (användningsområden) för tall och 9 olika zoner för gran, och för varje zon finns en eller flera fröplantager. Att det finns fler zoner för tall än för gran beror på att tallen är känsligare för det kallare klimatet i norra Sverige. Genom skogsträdsförädling står vi också bättre rustade inför framtida klimatförändringar då vi kan anpassa användandet av de förädlade fröna och plantorna genom förflyttningar.

Första omgången

Genom årens lopp har Svenska Skogsplantor anlagt fröplantager. Den första omgången anlades på 1950- och 60-talet och kallas i dagligt tal EttO-plantager. Dessa plantager har en tillväxt som ligger kring 8-10% bättre än lokalt s.k. beståndsfrö (frö från naturliga skogsbestånd). Idag används tallfrö från dessa plantager främst till skogssådd, men på grund av granfröbrist är vi fortfarande tvungna att använda även EttO-frö till produktion av granplantor. EttO-plantagerna är uteslutande baserade på första omgångens förädling.

Andra och tredje omgången

På 1980-talet och fram till 1992, anlades den andra omgångens fröplantager, TvåO-plantagerna. Dessa består till största del av första omgångens förädlingsmaterial, eftersom man var tvungen att välja ut fler plusträd för att utöka den genetiska basen. I de senare anlagda plantagerna förekommer även andra omgångens material. TvåO-plantagerna har en tillväxt som ligger på mellan 8,5–24% högre tillväxt än beståndsfrö. Idag är de flesta plantor som vi saluför odlade med TvåO-frö. 2003 påbörjades anläggning av den tredje omgångens plantager, TreO-plantager, totalt ca 400 hektar.

2018 beräknas den sista av dessa plantager vara planterade. Basen för dessa plantager är den andra omgångens förädling, med en tillväxt på 23-26% jfr lokalt beståndsfrö. Redan nu börjar det komma ut små mängder frö och plantor ur dessa plantager, men den stora mängden plantor får vi vänta med ytterligare till ca år 2025.

Tabell 1a, tall

Våra vanligaste härkomster från norr till söder samt dess realiserbara genetiska vinst (tillväxt vid optimal användning jfr lokalt beståndsfrö).

Härkomst  Plantageomgång  Realiserbar genetisk vinst, %
Alvik T2  TvåO 13,5
Alvik T1 TvåO TvåO 16,5
Moliden T4 TvåO TvåO 13,5
Pålberget T5 TvåO 17,3
Pålberget T6  TvåO 13,5
Slåttholmen T7 TvåO 13,5
Dal T8  TvåO 24
Västerhus T10  TvåO 22,5
Köpmanholmen T11  TvåO 20
Gnarp T12  TvåO 13,5
Örberga T16  TvåO 10
Lycksta T17  TvåO 10
Mosås T18  TvåO 9,3
Almnäs T18  TvåO 10,8
Lilla Istad T19  TvåO 8,5
Asarum T20  TvåO 11,5

Tabell 1b gran

Våra vanligaste härkomster från norr till söder samt dess realiserbara genetiska vinst (tillväxt vid optimal användning jfr lokalt beståndsfrö).

Härkomst  Plantageomgång  Realiserbar genetisk vinst, %
Björkebo   EttO 12,5
Lillpite EttO 12,5
Hissjön  EttO 12,5
Jung  EttO 12,5
Gringelstad G4  TvåO 13
Ålbrunna G5  TvåO 17,9
Almnäs G5  TvåO 19
Nedra Sandby G6 TvåO 14
Rörby  EttO 14,1
Saleby  EttO 14,1
Målilla G6 TvåO 14
Lilla Istad G7 TvåO  15
Hosaby G8  TvåO  15
Gälltofta-2 G9  TvåO  14,9

Läs mer om värdet av förädlade plantor

Ladda hem pdf

Beställ dina plantor här

Gå till plantwebben

Kontakta kundansvariga