Behandlingar

Miljövänliga sätt att skydda dina plantor

Ett utav de större hoten mot en effektiv föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av insekter, främst den så kallade snytbaggen (Hylobius abietis). Det finns exempel på hyggen som drabbats av över 80-procentig plantavgång på grund av just snytbaggar. Skadorna uppkommer främst då de nykläckta baggarna gör ett så kallat näringsgnag. Totalt görs tre gnag per år, vår, sommar och höst. Risken för angrepp är störst det första året efter avverkning, och sjunker sedan successivt för att slutligen klinga av efter det tredje året efter avverkning. Snytbaggen sprider sig allt mera norrut i Sverige.

Det finns en rad motåtgärder som kan skydda plantorna mot angrepp: En god markberedning som blottlägger mineraljord, plantering i mineraljord, användning av äldre och kraftigare plantor, samt kemiska eller mekaniska skydd.

Numera är mekaniska skydd (beläggningsskydd eller barriärskydd) mera använt än kemiska behandlingar. Svenska Skogsplantor har sedan lanseringen 2010 levererat många miljoner plantor behandlade med beläggningskyddet Conniflex. Våra egna fleråriga uppföljningar i fält utförda av SLU visar på mycket god skyddseffekt under två år. Metoden är miljövänlig och lika effektiv som användning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer om Svenska Skogsplantors effektiva skydd

Conniflex 

MultiPro