Ansök om sponsringssamarbete

Vår arena är skogen och naturen, vi sponsrar därför i första hand ansökningar som kopplar an till skogen. Det vill säga föreningar, verksamheter, aktiviteter, arrangemang eller projekt som på något sätt bidrar till att människor vistas i skog och natur.

Vi erbjuder möjligheten att ansöka om sponsringssamarbeten och behandlar inkomna ansökningar varannan månad. Endast kompletta ansökningar som kommer in via formuläret nedan hanteras. Ni får besked efter att ansökan behandlats.

Sponsringssamarbeten

  • Vi sponsrar med fokus på hållbarhet, socialt, ekologiskt och ekonomiskt.
  • Lokalt där vi har verksamhet eller i närliggande områden.
  • Bygger på jämställdhet, likabehandling och sunda värderingar.

Vi sponsar inte:

  • Enskilda lag eller individer.
  • Verksamheter av partipolitisk, religiös eller ideologisk art.
  • Verksamheter som är förknippade med betydande risk för personskador eller som ger avsevärda negativa miljöeffekter.

Ansökan

Behandling av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm (”Sveaskog”, ”vi” och ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna som du lämnar enligt denna integritetsnotis. 

Sveaskog kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar, så som föreningsnamn, organisationsnummer, adressuppgifter, kontaktperson samt kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-postadress. Ändamålet med vår personuppgiftsbehandling är för att kunna behandla din sponsringsansökan och för att kunna hantera en eventuell sponsringsinsats. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke för detta ändamål. Vi kan inte uppfylla ovan angivna ändamål om du inte tillhandahåller oss dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas så länge din sponsringsansökan behandlas, varefter de raderas.  

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med vår leverantör av teknisk lösning. Vi överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES. 

När samtycke utgör den legala grunden för personuppgiftsbehandlingen har du rätt att när som helst återkalla ett sådant samtycke. Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.  

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000.  Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran behandlas.  

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten via följande länk: https://www.imy.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal/

 Vill du veta mer om vår personuppgiftsbehandling, se vår Integritetspolicy