Foredling

Skogtreforedling er nøkkelen til å skape bedre skoger. I en naturbestand finnes alle slags trær, gode og dårlige. Ved hjelp av foredling velger man ut de beste trærne (plusstrær), de som kombinerer god helse, tilvekst og kvalitet.

De utvalgte trærne krysses med hverandre, og avkommet deres testes for å finne de kombinasjonene som gir best resultat. Disse velges ut til kommende omganger. Hver foredlingssyklus (krysning, testing og utvalg) tar 20–25 år før neste omgang er tilgjengelig.

Flere soner

I Sverige er det Skogforsk som håndterer den langsiktige foredlingen. Når en ny omgang blir tilgjengelig, etablerer Svenska Skogsplantor frøplantasjer hvor fremskrittene i foredlingen realiseres ved å produsere frø for planteproduksjon. Sverige er inndelt i 20 ulike plantasjesoner (bruksområder) for furu og 9 ulike soner for gran, og for hver sone finnes det en eller flere frøplantasjer. At det finnes flere soner for furu enn for gran, kommer av at furuen er mer sensitiv for klimaet i det nordlige Sverige. Takket være skogstreforedling står vi også bedre rustet for fremtidige klimaendringer, siden vi kan tilpasse bruken av de foredlede frøene og plantene gjennom forflytninger.

Første omgang

Gjennom årenes løp har Svenska Skogsplantor etablert frøplantasjer. Den første omgangen ble etablert på 1950- og 60-tallet og ble kalt EttO-plantasjer i dagligtalen. Disse plantasjene har en tilvekst som er rundt 8–10 % bedre enn lokalt såkalt bestandsfrø (frø fra naturlig skogbestand). I dag brukes furufrø fra disse plantasjene hovedsakelig til skogplanting, men på grunn av mangel på granfrø, er vi fortsatt tvunget til å bruke EttO-frø til produksjon av granplanter. EttO-plantasjene er utelukkende basert på første omgang av foredlingen.

Andre og tredje omgang

På 1980-tallet og frem til 1992 ble den andre omgangen av frøplantasjene, TvåO-plantasjene, etablert. Disse består først om fremst av foredlingsmaterialet fra første omgang, da man måtte velge ut flere plusstrær for å øke det genetiske grunnlaget. I de siste plantasjene forekommer det også materiale fra andre omgang. TvåO-plantasjene har en tilvekst som ligger på mellom 8,5–24 % høyere tilvekst enn bestandsfrø. I dag er de fleste planter som vi markedsfører, dyrket med TvåO-frø. I 2003 ble den tredje omgangen med plantasjer etablert, TreO-plantasjer, totalt ca. 400 hektar.

I 2018 ble den siste av disse plantasjene anlagt. Grunnlaget for disse plantasjene er den andre foredlingsomgangen med en tilvekst på 23–26 % jfr. lokalt bestandsfrø. Det finnes allerede nå frø fra disse plantasjene, men tilgangen har hittil vært begrenset. Vi må vente til ca. år 2025 før vi ser større plantemengder.