Sveaskogs personvernerklæring

Sveaskog Förvaltnings AB, org.nr. 556016-9020 med forretningsadresse Torsgatan 4, SE-111 23 Stockholm, Sverige, behandler personopplysninger i sin virksomhet, som også omfatter foretakene Mörrums Kronolaxfiske og Svenska Skogsplantor. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger Sveaskog behandler, hvilke formål denne behandlingen har, samt hvilke rettigheter du har, og hvilke plikter Sveaskog har, når det gjelder behandling av personopplysninger. Vær oppmerksom på at Sveaskog ikke kan levere sine tjenester til deg hvis ikke personopplysningene dine behandles slik det angis i denne personvernerklæringen.

Sveaskog er behandlingsansvarlig for den behandlingen som Sveaskog utfører, og som beskrives i denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Sveaskog ved hjelp av kontaktinformasjonen under punkt 4 nedenfor.

1. Vår behandling av dine personopplysninger

Utsendelse av og abonnement på våre nyhetsbrev eller vårt magasin
Vi samler inn personopplysninger om deg i form av navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse for å kunne foreta utsendelser og levere et abonnement på våre nyhetsbrev eller vårt magasin. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er berettiget interesse. Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å kunne administrere utsendelser og levere abonnementet til deg.

Ved ulike typer kjøp
Vi samler inn personopplysninger om deg i form av navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse og betalingsinformasjon ved ulike typer kjøp. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er oppfylling av avtale og rettslig forpliktelse. Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle kjøpsavtalen vår med deg, samt så lenge det ifølge tvingende lovgivning er nødvendig for å kunne hjelpe deg i spørsmål som gjelder f.eks. reklamasjon og garanti.

Når du sender e-post til oss via nettstedet, f.eks. for å si din mening eller stille et spørsmål
Vi samler inn personopplysninger om deg i form av navn, telefonnummer, e-postadresse og adresse når du sender e-post til oss via nettstedet, f.eks. for å si din mening eller stille et spørsmål. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er berettiget interesse. Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å kunne behandle den saken som ble innledet av din e-postmelding.

Deltakelse på konferanser, seminarer eller andre arrangementer
Vi samler inn personopplysninger om deg i form av navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse samt lyd- og bildeinnspillinger når du deltar på våre konferanser, seminarer og andre arrangementer. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er samtykke. Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å kunne administrere deltakelsen din samt publisere materiale fra arrangementet til markedsføringsformål.

Når du søker på en ledig stilling
Vi samler inn personopplysninger om deg i form av navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse og adresse når du søker på en ledig stilling hos Sveaskog. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er berettiget interesse. Personopplysninger i dine søknadsdokumenter behandles mens rekrutteringen pågår, og deretter i ytterligere to år. Åpne søknader og personopplysningene de inneholder, behandles i tolv måneder og slettes deretter.

Når du inngår en avtale med oss, f.eks. en bruksrettsavtale, når du gjør en jobb for Sveaskog mot honorar, eller ved sponsing
Vi innhenter personopplysninger om deg i form av navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse og betalingsinformasjon (f.eks. bankkortnummer) når du inngår en avtale med Sveaskog (f.eks. en bruksrettsavtale), når du gjør en jobb for Sveaskog mot honorar, eller ved sponsing. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er oppfylling av avtale og/eller rettslig forpliktelse. Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å kunne oppfylle avtalen vår med deg.

Rettslige pålegg og forebygging av skade
Sveaskog vil behandle personopplysninger om deg i form av navn, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, adresse og betalingsinformasjon (f.eks. bankkortnummer) for å etterkomme rettslige pålegg (f.eks. husransakelse, domstolsavgjørelse, stevning eller lignende), eller når det er nødvendig for å oppdage, forebygge og håndtere bedrageri og annen kriminell virksomhet, for å beskytte oss selv, deg og andre brukere, herunder som del av en undersøkelse hvis gjeldende lov krever det. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er rettslig forpliktelse, oppfylling av avtale og/eller berettiget interesse. Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å kunne etterkomme rettslige pålegg og forebygge skade.

Kameraovervåking
Sveaskog driver kameraovervåking i eller i tilknytning til enkelte av Sveaskogs kontorlokaler og andre eiendommer der Sveaskog driver virksomhet. Kameraovervåking foregår gjennom bildeinnspilling og unntaksvis gjennom både lyd- og bildeinnspilling. Kameraovervåkingen innebærer behandling av personopplysninger, og formålet er å forebygge og/eller anmelde lovbrudd eller å overvåke vilt. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen av personopplysninger er i begge disse tilfellene berettiget interesse. Når formålet er å forebygge og anmelde lovbrudd, behandles personopplysningene så lenge det er nødvendig for å kunne håndtere en sak der det er mistanke om lovbrudd. Hvis det ikke foreligger mistanke om lovbrudd, behandles personopplysningene i høyst 60 dager. Personopplysninger som behandles gjennom Sveaskogs viltovervåking, slettes umiddelbart ved oppdagelse, men senest innen fem arbeidsdager. Sveaskog har begrenset tilgangsrettighetene til personopplysningene ved kameraovervåking, slik at bare utpekte personer i Sveaskog som er pålagt taushetsplikt, har tilgang til personopplysningene.

Behandling av personopplysninger i vår varslerfunksjon
Sveaskog vil, med mindre du velger å være anonym, behandle personopplysninger om deg i form av navn, telefonnummer og e-postadresse for å kunne ta stilling til de meldingene som kommer inn via varslerfunksjonen, og undersøke om personer i Sveaskog har bidratt til alvorlige uregelmessigheter eller kritikkverdige forhold som gjelder f.eks. regnskap, intern regnskapskontroll, revisjon, bekjempelse av bestikkelser, lovbrudd knyttet til bank og finans eller andre alvorlige uregelmessigheter som påvirker organisasjonens vitale interesser eller den enkeltes liv og helse.

Tilgangsrettighetene til personopplysningene i varslerfunksjonen er sterkt begrenset, slik at bare et fåtall utpekte personer har tilgang til personopplysningene. Disse personene er pålagt taushetsplikt, og under visse forutsetninger har en varsler også en viss lovfestet beskyttelse, f.eks. har arbeidsgivere forbud mot å gripe til represalier mot en arbeidstaker som har varslet om kritikkverdige forhold. Bare personopplysninger som er nødvendige for å etterforske og vurdere en aktuell varslersak, oppbevares og behandles. Etter avsluttet varslersak slettes alle personopplysninger som Sveaskog ikke er rettslig forpliktet til å oppbevare.

2. Tilgang til dine personopplysninger

Sveaskog deler personopplysningene dine med tjenesteleverandører som leverer våre IT-systemer, hjelper oss med utsendelse av nyhetsbrev samt andre administrative oppgaver. Sveaskog kan også dele personopplysningene dine med kompetente myndigheter ved behov, f.eks. med politi, rettsvesen eller relevante tilsynsmyndigheter.

3. Dine rettigheter

Du har en absolutt rettighet til når som helst å motsette deg behandlingen av personopplysningene dine i forbindelse med direkte markedsføring. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket ditt, hvis du har gitt det. Selv om du trekker tilbake samtykket ditt, påvirker ikke det lovligheten av tidligere behandling før samtykket ble trukket tilbake, og basert på andre rettslige grunnlag kan vi fortsette å behandle personopplysningene dine, bortsett fra i direkte markedsføring.

Du har rett til å be om tilgang til og ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysningene dine, eller be om at vi korrigerer, retter, kompletterer, sletter eller begrenser behandlingen av personopplysningene dine. Du har rett til å få en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg, kostnadsfritt én (1) gang per år. Dersom du ønsker flere kopier, kan vi kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene.
Hvis behandlingen er basert på det rettslige grunnlaget samtykke eller oppfylling av avtale, har du rett til dataportabilitet. Dataportabilitet innebærer at du kan få de personopplysningene du har gitt oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og at du har rett til å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

4. Kontakt

Hvis du vil benytte deg av rettighetene dine eller har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-postadressen legal@sveaskog.se eller ringe +46 (0)771–787 000. Oppgi fullstendig navn, og vær oppmerksom på at du kan måtte bekrefte identiteten din før vi kan behandle forespørselen din.

Hvis du vil klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende en klage til relevant tilsynsmyndighet for personvern.

5. Melding om endringer

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi informere deg via kunngjøring på www.sveaskog.se. Hvis endringene er vesentlige, vil vi i tillegg gi deg beskjed om det, avhengig av hva som passer etter omstendighetene, og hvis gjeldende lov krever det, vil vi be om ditt samtykke.