Integritetspolicy

Sveaskog Förvaltnings AB org. nr. 556016-9020 med registrerad adress 105 22 Stockholm behandlar personuppgifter i sin verksamhet, vilket även inbegriper verksamheterna Mörrums Kronolaxfiske och Svenska Skogsplantor. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter som Sveaskog kommer att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter Sveaskog har avseende personuppgiftsbehandling. Vänligen notera att Sveaskog inte kan tillhandahålla sina tjänster till dig om dina personuppgifter inte behandlas enligt vad som anges i denna integritetspolicy.

Sveaskog är personuppgiftsansvarig för den behandling som Sveaskog utför och som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Sveaskog på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 4.

1. Vår behandling av dina personuppgifter

Utskick och prenumeration på våra nyhetsbrev eller tidning
Vi samlar in personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer, e-mailadress och adress för att kunna göra utskick och tillhandahålla dig en prenumeration på våra nyhetsbrev eller vår tidning. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse. Personuppgifterna behandlas så länge som är nödvändigt för att kunna administrera utskick och tillhandahålla prenumerationen till dig.

Vid olika typer av köp
Vi samlar in personuppgifter om dig i form av namn, personnummer, telefonnummer, e-mailadress, adress och betalningsuppgifter vid olika typer av köp. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse. Personuppgifterna behandlas så länge som är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt köpeavtal med dig samt så länge som är nödvändigt enligt tvingade lag för att kunna vara dig behjälplig i frågor avseende exempelvis reklamation och garanti.

När du skickar e-post till oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna en synpunkt eller ställa en fråga
Vi samlar in personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer, e-mailadress och adress när du skickar e-post till oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna en synpunkt eller ställa en fråga. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse. Personuppgifterna behandlas så länge som är nödvändigt för att kunna hantera det ärende som initierats av ditt e-postmeddelande.

Deltagande vid konferenser, seminarier eller andra events
Vi samlar in personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer, e-mailadress, adress och ljud- och bildinspelningar vid ditt deltagande på våra konferenser, seminarier och andra events. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är samtycke. Personuppgifterna behandlas så länge som är nödvändigt för att kunna administrera ditt deltagande samt publicera material från eventet i marknadsföringssyfte.

När du söker en ledig tjänst
Vi samlar in personuppgifter om dig i form av namn, personnummer, telefonnummer, e-mailadress och adress när du söker en ledig tjänst hos Sveaskog. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse. Personuppgifter i dina ansökningshandlingar behandlas under pågående rekrytering och därefter i ytterligare två år. Spontan intresseanmälan och personuppgifter däri behandlas i tolv månader och raderas därefter.

När du tecknar ett avtal med oss, t.ex. ett nyttjanderättsavtal, vid utförande av en tjänst åt Sveaskog som betingar ett arvode eller vid sponsring
Vi samlar in personuppgifter om dig i form av namn, personnummer, telefonnummer, e-mailadress, adress och betalningsuppgifter (exempelvis kontokortsnummer) när du tecknar ett avtal med Sveaskog (t.ex. ett nyttjanderättsavtal), när du utför en tjänst åt Sveaskog som betingar ett arvode eller vid sponsring. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av avtal och/eller rättslig förpliktelse. Personuppgifterna behandlas så länge som är nödvändigt för att kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Legala förfrågningar och förebyggande av skada
Sveaskog kommer att behandla personuppgifter om dig i form av namn, personnummer, telefonnummer, e-mailadress, adress och betalningsuppgifter (exempelvis kontokortsnummer) som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om så krävs enligt tillämplig lag. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal och/eller berättigat intresse. Personuppgifterna behandlas så länge som är nödvändigt för att kunna besvara legala förfrågningar och förebygga skada.

Kamerabevakning
Sveaskog utför kamerabevakning i eller i anslutning till vissa av Sveaskogs kontorslokaler och andra fastigheter där Sveaskog bedriver verksamhet. Kamerabevakning sker genom bildinspelningar och i undantagsfall genom både ljud- och bildinspelning. Kamerabevakningen innebär personuppgiftsbehandling och sker i syfte att förebygga och/eller beivra brott eller för att övervaka vilt. Vår legala grund för personuppgiftsbehandlingen är i båda dessa fall berättigat intresse. I syfte att förebygga och beivra brott behandlas personuppgifterna så länge det är nödvändigt för att kunna hantera ett ärende där brottsmisstanke föreligger. I de fall någon brottsmisstanke inte förekommer så behandlas personuppgifterna i högst 60 dagar. Personuppgifter som behandlas genom Sveaskogs viltövervakning raderas direkt vid upptäckt men senast inom fem arbetsdagar. Sveaskog har begränsat behörigheten för åtkomst till personuppgifterna vid kamerabevakning så att endast anvisade personer med ålagd tystnadsplikt inom Sveaskog får ta del av personuppgifterna.

Behandling av personuppgifter i vår visselblåsarfunktion
Sveaskog kommer, såvida du inte väljer att vara anonym, att behandla personuppgifter om dig i form av namn, telefonnummer och e-mailadress för att kunna ta ställning till de anmälningar som lämnas genom visselblåsarfunktionen och undersöka om personer inom Sveaskog varit delaktiga i allvarliga oegentligheter eller missförhållanden som rör exempelvis bokföring, intern bokföringskontroll, revision, bekämpande av mutor, brottslighet inom bank- och finansväsen, eller andra allvarliga oegentligheter som rör organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Behörigheten för åtkomst till personuppgifterna i visselblåsarfunktionen är starkt begränsad så att endast ett fåtal anvisade personer får ta del av personuppgifterna. Dessa personer har ålagts tystnadsplikt och givet vissa förutsättningar så har en visselblåsare också visst lagstadgat skydd, t.ex. finns ett förbud för arbetsgivare att vidta repressalier mot en arbetstagare som slagit larm om missförhållanden. Endast personuppgifter som är nödvändiga för utredning och bedömning i ett aktuellt visselblåsarärende lagras och behandlas. Efter avslutat visselblåsarärende raderas alla personuppgifter som Sveaskog inte har en legal skyldighet att spara.

2. Tillgång till dina personuppgifter

Sveaskog kommer att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system, hjälper oss med utskick av nyhetsbrev samt andra administrativa uppgifter. Sveaskog kan också komma att dela dina personuppgifter med behöriga myndigheter vid behov, exempelvis med polis, rättsväsende eller tillämpliga tillsynsmyndigheter.

3. Dina rättigheter

Du har en absolut rättighet att när som helst motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter avseende direktmarknadsföring. Du har även rätt att återkalla ditt samtycke, om sådant givits. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av tidigare behandling innan samtycket blev återkallat, och baserat på andra lagliga grunder kan vi komma att fortsätta behandla dina personuppgifter, med undantag för direkt marknadsföring.

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

4. Kontakt

För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: legal@sveaskog.se eller ring 0771–787 000. Ange ditt fullständiga namn och observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd.

5. Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande på www.sveaskog.se. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.