Garantier

Vi håller vad vi lovar.

Vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du köper föryngringsuppdrag av oss. Därför ger vi dig en Föryngringsgaranti. För föryngringsuppdrag som Svenska Skogsplantor genomför utlovas beställaren följande garantier.

Markberedning

Maximalt 10 procent avvikelse mot beställt antal planteringspunkter. 
Markberedning utförs efter vår markberedningsstandard om inte annat önskemål finns från beställaren. Avvikelse från beställt antal planteringspunkter per hektar får högst vara 10 procent.

Plantering

Minst 90 procent överlevnad en månad efter plantering, gäller även sensommar- och höstplantering.
Garantin omfattar inte klimatskador, svamp, vilt - och insektsskador eller andra skador som inte kan härledas till brister i plantan eller odlingen av plantan.

Minst 85 procent överlevnad efter första tillväxtsäsongen, gäller även sensommar- och höstplantering.
Garantin omfattar inte klimatskador, svamp, vilt- och insektsskador eller andra skador som inte kan härledas till brister i plantan eller odlingen av plantan.

(Särskilda villkor kan gälla tall norr om 61 breddgraden)

För våra mekaniska snytbaggeskydd Conniflex och MultiPro garanteras 90 procent överlevnad efter första tillväxtsäsongen.
Garantin gäller enbart för skador som orsakats av snytbagge på den del av plantor som omfattas av snytbaggeskyddet. Garantin gäller för hyggen som blivit markberedda. På ej markberett hygge garanteras 70 procent överlevnad efter första säsongen.

Svenska Skogsplantor utför alltid plantering enligt vår planteringsstandard. 
Svenska Skogsplantor utför alltid plantering enligt vår planteringsstandard om det inte i beställarens arbetsorder angivits annat. På certifierade fastigheter utförs arbete enligt certifieringskraven. Högst 10 procent av plantorna får vara underkända med avseende på val av planteringspunkt. Vad som är en godkänd planteringspunkt regleras i vår planteringsstandard och beror på marktyp och lokala förutsättningar på hygget.)

Vill du veta mer? Föryngringsgaranti

Allt föryngringsarbete i Svenska Skogsplantors regi utförs av PEFC-certifierade entreprenörer som är godkända av fackförbundet GS.

För att garanti ska kunna göras gällande ska en eventuell reklamation vara Svenska Skogsplantor tillhanda skriftligen senast den 15 september det år planteringen utförts. För sensommar- och höstplanteringar gäller 15 september efterföljande år.

Fotnot:
Med sensommar- och höstplanteringar avses sådana planteringsuppdrag som genomförs mellan den 1 augusti och 31 december.