Garantier

Vi håller vad vi lovar.

Vi håller vad vi lovar och vi vill att du alltid ska känna dig trygg när du köper föryngringsuppdrag av oss. Därför ger vi dig en Föryngringsgaranti.

För föryngringsuppdrag som Svenska Skogsplantor genomför utlovas beställaren följande garantier. 

Markberedning

Markberedningsresultat om minst 90 procent av beställt antal planteringspunkter. Markberedning utförs efter vår markberedningsstandard om inte annat önskemål finns från beställaren. Markberedningsresultat om minst 90 procent av beställt antal planteringspunkter.

Plantering

Minst 90 procent överlevnad en månad efter plantering, gäller även sensommar och höstplantering.*

Minst 85 procent överlevnad efter första tillväxtsäsongen, gäller även sensommar och höstplantering.*

Garantin gäller för markberedda objekt och omfattar inte klimatskador, svamp, vilt- och insektsskador eller andra skador som inte kan härledas till brister i plantan eller odlingen av plantan.

(Särskilda villkor kan gälla tall norr om 61 breddgraden).

Svenska Skogsplantor utför alltid plantering enligt vår planteringsstandard.

Svenska Skogsplantor utför alltid plantering enligt vår planteringsstandard om det inte i beställarens arbetsorder angivits annat. På certifierade fastigheter utförs arbete enligt certifieringskraven. För markberedda objekt gäller att minst 90 procent av plantorna ska vara godkända med avseende på val av planteringspunkt.** Vad som är en godkänd planteringspunkt regleras i vår planteringsstandard och beror på marktyp och lokala förutsättningar på hygget.

Mekaniska skydd

För vårt mekaniska snytbaggeskydd Conniflex garanteras 90 procent överlevnad efter andra tillväxtsäsongen.

För vårt mekaniska skydd Connisafe för barrotsplantor och TePlusplantor garanteras 90 procent överlevnad efter första tillväxtsäsongen.

För båda skydden gäller garantin för markberedda objekt och skador som orsakats av snytbagge på den del av plantor som omfattas av snytbaggeskyddet.

För att garanti ska kunna göras gällande ska en eventuell reklamation vara Svenska Skogsplantor tillhanda skriftligen senast den 15 september det år planteringen utförts. För sensommar- och höstplanteringar gäller 15 september efterföljande år.

Vill du veta mer? Garanti (pdf)
Övrigt

Allt föryngringsarbete i Svenska Skogsplantors regi utförs av PEFC-certifierade entreprenörer som är godkända av fackförbundet GS.

För att garanti ska kunna göras gällande ska en eventuell reklamation vara Svenska Skogsplantor tillhanda skriftligen senast den 15 september det år planteringen utförts. För sensommar- och höstplanteringar gäller 15 september efterföljande år.

Fotnot:
* Med sensommar- och höstplanteringar avses sådana planteringsuppdrag som genomförs mellan den 1 augusti och 31 december.

** Vid plantering av icke markberedda objekt sträcker sig Säljarens garantier endast till att plantorna vid leverans skall vara RGC testade, friska och vitala. Säljaren lämnar därmed inga garantier avseende överlevnad efter plantering på icke markberedda objekt. Utför Säljaren plantering på icke marberedda objekt lämnas heller inga garantier på att antal planterade plantor/ha uppnår beställning, planteringsdjup eller optimal planteringspunkt.