Integritetspolicy

Sveaskog och Sveaskog Förvaltnings AB (nedan Sveaskog), behandlar personuppgifter i sin verksamhet, vilket även innefattar Mörrums Kronolaxfiske och Svenska Skogsplantor. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter som Sveaskog kan komma att behandla och för vilka ändamål denna behandling sker samt vilka rättigheter du har och vilka skyldigheter Sveaskog har med bakgrund av denna personuppgiftsbehandling. Sveaskog är personuppgiftsansvarig för den behandling som Sveaskog utför och som beskrivs häri. Om du har frågor angående behandling av dina personuppgifter kontakta Sveaskog på de kontaktuppgifter som anges nedan under avsnitt 4.

1. Vår behandling av dina personuppgifter

Sveaskog kan inom ramen för sin verksamhet komma att samla in personuppgifter om dig i olika avseenden, t.ex. genom utskick och prenumeration på våra nyhetsbrev eller tidning, vid olika typer av köp eller tecknande av nyttjanderätter. När du skickar e-post till oss via webbplatsen, t.ex. för att lämna en synpunkt eller ställa en fråga, behöver vi lagra dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende och kontakta dig med anledning av ärendet. Vi lagrar bara de uppgifter du själv valt att lämna. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss i syfte att hantera ärendet.

Vid deltagande vid konferenser, seminarier eller andra events kan vi komma att spela in eller fotografera. Det medför att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som Sveaskog behandlar och som även kan komma att publiceras. Sveaskog kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer ske. Vi kommer inte att publicera ljud- och bildupptagningar som du har en framträdande roll i utan ditt samtycke.

När du söker en ledig tjänst kommer inskickade ansökningshandlingar att vara tillgängliga för, och behandlas av de personer inom Sveaskog som ansvarar för rekryteringen. Dina personuppgifter hanteras vidare av HR-avdelningen, som tillser att dina personuppgifter behandlas som konfidentiella inom vår organisation, samt att dina personuppgifter endast behandlas för de syften som avses. Dina ansökningshandlingar lagras under pågående rekrytering, och därefter i ytterligare två år. Spontan intresseanmälan till Sveaskog sparas hos oss i tolv månader, och raderas därefter.

När du tecknar ett avtal med oss, t.ex. ett nyttjanderättsavtal, kommer vi att lagra de personuppgifter som du lämnar till oss i ett dataregister. Vi använder personuppgifterna uteslutande för administration av avtalet och i syftet att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För uppdatering av personuppgifter kan uppgifter komma att inhämtas från offentliga register. Om du utför en tjänst för Sveaskog som betingar ett arvode kommer vi även att behandla uppgifter som är nödvändiga för att betala ut arvode till dig nämligen, kontouppgifter och, i vissa fall, personnummer.

Behandling av personuppgifter under vår Visselblåsarfunktion

Ändamål med behandlingen av personuppgifter i Visselblåsarfunktionen är att ta ställning till de anmälningar som lämnas genom Visselblåsarfunktionen, och för att undersöka om utpekade person/er varit delaktig/a i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter. De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse. Sveaskog har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visselblåsarfunktionen så att endast anvisade personer inom Sveaskog får ta del av uppgifterna. Dessa personer har genom instruktioner från personuppgiftsansvarig ålagts tystnadsplikt och kommer inte att utan uttryckligt samtycke från anmälaren att registrera några personuppgifter, av vilka slag de må vara, hänförlig till anmälaren i ett visselblåsarärende. Endast uppgifter som är nödvändiga för utredning och bedömning i ett aktuellt ärende lagras och behandlas. Efter avslutat ärende raderas alla personuppgifter som Sveaskog inte har en legal skyldighet att spara.

2. Tillgång till dina personuppgifter

Tillgång till dina personuppgifter är begränsad till de inom Sveaskog som har behov av att behandla dina personuppgifter. Utöver detta kan dina personuppgifter komma att överföras till våra tjänsteleverantörer som tillhandahåller våra IT-system, hjälper oss med utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation. Sveaskog ser alltid till att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Sveaskog kommer att spara dina personuppgifter så länge som dessa uppgifter behövs för det ändamålet de samlades in för.

Sveaskog kan spara vissa personuppgifter längre än vad som sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

3. Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag och rättelse
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag angående den personuppgiftsbehandling som Sveaskog utför angående dig. Om du anser att någon av de personuppgifterna som Sveaskog har angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. Sveaskog kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga undantaget de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

Rätt till radering
Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges i avsnitt 2 och Sveaskog kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har dock rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter, då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändiga, eller då inget berättigat intresse väger tyngre. 

Rätt till begränsning av personuppgiftsbehandling
Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling i nedanstående fall. 

  1. Om du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna.
  2. Om personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
  3. Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för, eller behövs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  
  4. Om du invänt mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse.En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Sveaskog utan ditt samtycke.

Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till Sveaskog behandling i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke kommer att raderas under förutsättning att de inte behövs för annat ändamål som Sveaskog har rätt att behandla dina personuppgifter för. 

Utövande av dina rättigheter
Om du vill utnyttja någon eller flera av dina rättigheter enligt ovan kontaktar du Sveaskog på de kontaktuppgifter som anges under avsnitt 4. Sveaskog kommer att behandla en begäran från dig skyndsamt. Om Sveaskog inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du informeras om detta samt skälen till beslutet.

4. Kontakt

Du kan alltid kontakta Sveaskog med anledning av Sveaskogs personuppgiftsbehandling enligt ovan på: legal@sveaskog.se, växel: 0771-787 000.