Förädling

Skogsträdsförädling är nyckeln till att skapa bättre skogar. I ett naturbestånd finns alla sorters träd, bra och sämre. Genom förädling väljer man ut de bästa träden (plusträd), de som kombinerar bra sundhet, tillväxt och kvalitet.

De utvalda träden korsas med varandra och deras avkomma testas för att hitta de kombinationer som ger bäst resultat, vilka väljs ut till kommande omgångar. Varje cykel av förädling, korsning-testning-urval tar 20-25 år innan nästa omgång finns tillgänglig.

Flera zoner

I Sverige är det Skogforsk som sköter den långsiktiga förädlingen. När en ny omgång finns tillgänglig anlägger Svenska Skogsplantor fröplantager, där framstegen i förädlingen realiseras genom att producera frö för plantproduktionen. Sverige är indelat i 20 olika plantagezoner (användningsområden) för tall och 9 olika zoner för gran, och för varje zon finns en eller flera fröplantager. Att det finns fler zoner för tall än för gran beror på att tallen är känsligare för det kallare klimatet i norra Sverige. Genom skogsträdsförädling står vi också bättre rustade inför framtida klimatförändringar då vi kan anpassa användandet av de förädlade fröna och plantorna genom förflyttningar.

Första omgången

Genom årens lopp har Svenska Skogsplantor anlagt fröplantager. Den första omgången anlades på 1950- och 60-talet och kallas i dagligt tal EttO-plantager. Dessa plantager har en tillväxt som ligger kring 8-10% bättre än lokalt s.k. beståndsfrö (frö från naturliga skogsbestånd). Idag används tallfrö från dessa plantager främst till skogssådd, men på grund av granfröbrist är vi fortfarande tvungna att använda även EttO-frö till produktion av granplantor. EttO-plantagerna är uteslutande baserade på första omgångens förädling.

Andra och tredje omgången

På 1980-talet och fram till 1992, anlades den andra omgångens fröplantager, TvåO-plantagerna. Dessa består till största del av första omgångens förädlingsmaterial, eftersom man var tvungen att välja ut fler plusträd för att utöka den genetiska basen. I de senare anlagda plantagerna förekommer även andra omgångens material. TvåO-plantagerna har en tillväxt som ligger på mellan 8,5–24% högre tillväxt än beståndsfrö. Idag är de flesta plantor som vi saluför odlade med TvåO-frö. 2003 påbörjades anläggning av den tredje omgångens plantager, TreO-plantager, totalt ca 400 hektar.

2018 planterades den sista av dessa plantager. Basen för dessa plantager är den andra omgångens förädling, med en tillväxt på 23-26% jfr lokalt beståndsfrö. Redan nu finns det frö från dessa plantager men tillgången är än så länge begränsad, den stora mängden plantor får vi vänta med ytterligare till ca år 2025.

Frågor om frö?

Har du frågor om förädling, fröproduktion eller vill du beställa frö?

Kontakta oss