Miljövänliga skyddsbehandlingar

Ett av de större hoten mot en effektiv föryngring av barrträd i Sverige är skador orsakade av insekter, främst den så kallade snytbaggen (Hylobius abietis).

Det finns exempel på hyggen som drabbats av över 80-procentig plantavgång på grund av just snytbaggar. Skadorna uppkommer främst då de nykläckta baggarna gör ett så kallat näringsgnag. Totalt görs tre gnag per år, vår, sommar och höst. Risken för angrepp är störst de första två åren efter avverkning, och sjunker sedan successivt för att slutligen klinga av efter det tredje året efter avverkning. Snytbaggen sprider sig allt mera norrut i Sverige.

Det finns en rad motåtgärder som kan skydda plantorna mot angrepp: En god markberedning som blottlägger mineraljord, plantering i mineraljord, användning av äldre och kraftigare plantor, samt skyddsbehandlingar.

Sedan lanseringen 2010 har flera hundra miljoner plantor behandlats med beläggningskyddet Conniflex. Våra fleråriga uppföljningar i fält utförda av SLU visar på mycket hög skyddseffekt under de två första och mest kritiska åren. Metoden är miljövänlig. Under 2023 lanserades den nya behandlingsmetoden Connisafe för barrotsplantor- och TePlusplantor. 

Kemiska skyddsmedel dominerade länge som skydd för skogsplantor, men utvecklingen av beläggningsskydd som Conniflex har möjliggjort för en fullständig utfasning av kemiska bekämpningsmedel.

Läs mer om Svenska Skogsplantors effektiva skydd

Conniflex