Forskning & utveckling

Ledande utveckling – för din skull.

Svenska Skogsplantor är landets ledande företag inom skogsföryngring och plantor. Genom en rikstäckande organisation av experter och god lokalkännedom kan vi ge rätt dig rätt råd kring plantor oavsett var du bor. Tumregeln är dock densamma –  ”ju mer för förädlad, desto bättre”.

Undersökningar visar att redan 1:a och 2:a generationens plantage innebär stora vinster jämfört med oförädlat material, och att elitfrö ger en ökad tillväxt på upp till 24 %. Visserligen är denna nya generation några ören dyrare än standardplantor, men det räknar du snabbt hem. Elitfrö innebär ökad tillväxt, kortare omloppstid och att nuvärdeskalkylen snabbt visar plus. Ören blir till tusenlappar.  

Att vara ledande är ett honnörsord för oss. Därför deltar vi på flera områden med utveckling av våra produkter och tjänster. I det dagliga arbetet jobbar vi med ständiga förbättringar i Lean-projektform för att öka kundvärdet i alla led. Dessutom deltar vi i flera externa projekt, aktuella är för tillfället:  

Somatisk embryogenes

Traditionell massförökning av frö för plantproduktion sker genom fröplantager. Fröplantager är ett kostnadseffektivt sätt att producera förädlat frö, nackdelen är att det tar ca 15 år från det att plantagen är anlagd tills det första fröet kan skördas. Vid den tiden har den långsiktiga förädlingen som Skogforsk driver gått framåt med 7-8% (0,5% per år), vilket innebär att vi alltid ligger efter förädlingsfronten. Somatisk embryogenes (SE) är en metod att vegetativt föröka det bästa materialet som kommer från förädlingen. Detta innebär att man kan ligga direkt i förädlingsfronten och på så sätt förse marknaden med det absolut bästa skogsodlingsmaterialet mycket tidigare än genom traditionell massförökning.   

SE-processen börjar med att starta en cellkultur från ett frö (från cellerna som skulle blivit en planta). Cellkulturen förökas upp med ett näringsmedium, och efter 8-9 veckor så har mogna somatiska embryon utvecklats. De mogna embryona kan skördas och sedan gro till små plantor som transplanteras till en torvkruka och odlas vidare i plantskolan. I dagsläget fungerar metoden bäst på gran, mer FoU krävs för att även kunna producera tallplantor genom SE. I och med att man ligger i förädlingsfronten så växer SE-plantorna 35-40% bättre än motsvarande lokala oförädlade beståndsfröet.   

Forskningsprogrammet Mer granfrö

Ett samarbetsprojekt mellan Föreningen Skogsträdsförädling, Skogforsk, SLU, Lunds Universitet, Uppsala Universitet samt skogsbolagen Sveaskog/Svenska Skogsplantor, SCA, Holmen, Bergvik och Södra. Fokusområde är att dels öka blomningen i granfröplantagerna och dels förhindra att kottarna skadas av skadegörare. De senare har gjort att det råder fröbrist inom vissa geografier vilka genom detta projekt skall avhjälpas. Pågår 2017-2022. 

Automatisering av SE-plantproduktion

Samarbetsprojekt mellan bioteknikföretaget SweTree Technologies, Sveaskog/Svenska Skogsplantor, Holmen, Bergvik och Södra. Syftet med projektet är att automatisera produktionen av plantor framtagna genom somatisk embryogenes (SE), läs mer om tekniken nedan. Målet är att inom några år starta en industriell produktion om 10 miljoner SE-plantor årligen. Pågår 2006-
 

Anläggning av tredje omgången fröplantager

I detta projekt är mer eller mindre hela skogsbruket engagerade. Syftet är att anlägga drygt 360 hektar nya fröplantager för att förse plantproduktionen med det bästa skogsodlingsmaterialet.

Sveaskog/Svenska Skogsplantor investerar ca 75 MSEK i detta projekt och är största intressenten med drygt 50 % av plantagerna. Pågår 2003-2018.