Behandling i fält

Viltbetning kan de första åren minska värdet på din nya skog. Det orsakar döda eller skadade plantor som ger sämre tillväxt. Men ta det lugnt. Det finns hjälp att få.

Viltskydd

Stora stammar av klövvilt har ökat konkurrensen om födan i skogen. Olika trädslag reagerar olika på betning, men generellt orsakar betning lägre produktion, sämre kvalitet, och lägre vitalitet på plantorna. Viltbehandling är en lönsam åtgärd redan vid låga betesfrekvenser, och i många fall en förutsättning för en lyckad föryngring.

När man behandlar en planta gör man den mindre begärlig för viltet. Om det finns annan tillgänglig attraktiv föda så kommer en behandlad planta att ätas sist.

Två olika skydd

Vi erbjuder två olika medel för viltskydd. Arbinol och Trico som båda verkar bortstötande vid betning.

Behandling kan ske både höst och vår och har ingen inverkan på plantans tillväxt.

Viltskyddet sprutas på plantan, oftast med ryggspruta, och behöver torka vilket gör att medlet inte bör appliceras vid risk för regn.