Vi odlar för generationer framåt

Vår ambition är att ligga i absoluta framkant vad gäller uthållig skogsplantproduktion. För oss är det viktigt att bedriva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och hållbart sätt samtidigt som vi tar ansvar för kommande generationer.

Hållbarhet är en integrerad del av vårt arbetssätt och vi utvecklar det i all vår verksamhet.

Satsningar på forskning och utveckling

Vi har ett femårigt forskningsprojekt med syfte att utveckla biologiska och mekaniska behandlingsmetoder som kan ersätta kemiska växtskyddsmedel i plantskolorna. Forskningen sker med hjälp av en industridoktorand anställd hos Svenska Skogsplantor och SLU.

Träflis som skydd mot ogräs

En av de mer uppmärksammade biologiska metoderna är restprodukten träflis som används för att skydda plantorna mot ogräs.

Uppvärmning med biobränsle

Uppvärmningen av växthusen är det mest energikrävande inom plantodlingen och tack vare konvertering till biobränsle i form av träpellets sker den nu fossilfritt. Sammanlagt handlar det om 48 pelletspannor, och en årlig reduktion av fossil koldioxid med 1 800 ton.

Elfordon för interna transporter

Eldrivna truckar har följts av eldrivna hjullastare när de fossildrivna fordonen fasas ut från plantskolorna.

Conniflex - vårt egenutvecklade snytbaggeskydd utan kemiska bekämpningsmedel

Conniflex är ett giftfritt skydd mot snytbagge som består av lim och sand som vi utvecklat själva. Tack vare den höga skyddseffekten kunde bekämpningsmedel fasas ut ur det certifierade skogsbruket.

Minskad vattenförbrukning

Genom flera olika investeringar har vattenförbrukningen sänkts avsevärt genom ökad recirkulation. Vid Kilåmons plantskola har vattenförbrukningen till exempel minskat med upp till 95 procent genom återanvändning av processvattnet.