Året som gått

2018 går till historien som ett extremt år ur vädersynpunkt. Vid det här laget har kanske många hunnit glömma att vintern som inledde året var ovanligt sträng och lång – i synnerhet i södra Sverige.

Detta påverkar givetvis oss som arbetar med biologiska produkter som plantor och skog. Den långa och sena vintern gjorde att markberedningarna i framför allt södra Sverige blev försenade på grund av snö och tjäle. När tjälen väl hade släppt dröjde det bara några veckor innan markberedningarna åter fick stanna, nu på grund av att marken hunnit bli så torr att risken för skogsbrand var alltför överhängande. Till råga på allt fortsatte det sedan att vara relativt eller mycket torrt hela sommaren.

För oss och våra kunder har detta fått mycket stora konsekvenser. Många hyggen som skulle planterats under våren kunde inte planteras, eftersom de inte hunnit markberedas. Ibland blev det nödvändigt att försöka plantera utan markberedningen med de risker och svårigheter detta innebär. De plantor som blev planterade under våren har i många fall haft en tuff sommar, med mycket lite vatten. Detta har ofta lett till högre avgångar än vad som är normalt – även om vi nog är många som överraskats över att det inte blev värre än det faktiskt blev – generellt sett.

Även plantskolorna har påverkats, eftersom det är ovant att odla då solen konstant ligger på och genererar höga temperaturer. Dessutom har ogräsen blommat mycket mer än vanligt, varför det varit ett kraftigare tryck av ogräsfröer än normalt.

Sammantaget uppskattar vi att det extrema vädret under året kostat Svenska Skogsplantor 20 miljoner kronor. Vi vet att även att våra kunder drabbats av många väderrelaterade kostnader, och min gissning är att det ofta är ännu högre belopp.

Nyheter i verksamheten

Det har dock hänt mycket annat också som inte har med vädret att göra. Under året har vi investerat sammanlagt 50 miljoner kronor i, bland annat ökad produktion. Totalt har produktionsvolymen tack vare detta ökat med nästan 10%.

Investeringarna i Vibytorp kan man läsa mer om i tidigare nyheter. Vi har utöver detta också satsat på biobränsleuppvärmning vid Trekantens plantskola. Biobränslepannorna gör att utsläppen av koldioxid från de bägge plantskolorna nu minskar med över 90%, vilket vi är mycket stolta och glada över.

Vi har under året också meddelat att Älmfors plantskola kommer att stängas under vintern. Teknikutvecklingen sker nu så snabbt att vi bedömt det som nödvändigt att koncentrera verksamheten i färre och effektivare anläggningar. Ett sådant beslut är aldrig roligt att fatta men nödvändigt för att Svenska Skogsplantor fortsatt ska kunna erbjuda en konkurrenskraftig produkt.

Vi har också förändrat organisationen under hösten, genom en sammanslagning av resultatområde Mellan och Syd, samt inrättat en affärsutvecklingsenhet som även ansvarar för frö och genetik. Detta har vi gjort för att öka den interna samordningen, och för att skapa värde för er kunder i form av nya och efterfrågade produkter och tjänster.

I början av hösten annonserade vi att vi ingått avtal om utveckling av en planteringsmaskin. Vi ser det som nödvändigt med en mekanisering av planteringsarbetet för att kunna vända kostnadsutvecklingen men framförallt för att säkerställa arbetskraften för framtiden. Den första versionen blir en prototyp som planeras under nästa höst och som vi hoppas ska kunna bli bas för fortsatt utveckling och effektivisering under flera år framöver.

Glädjande är också att allt fler har fått upp ögonen för våra färdiga föryngringslösningar. Många uppskattar detta som ett sätt att underlätta vardagen och frigöra tid åt annat, vare sig man arbetar som virkesköpare eller om man är skogsägare. Sommarens torka har tyvärr också gjort det uppenbart vilka risker man exponerar sig emot i samband med planteringsarbetet.

Skyddsbehandlingar

Vi har under året också arbetat intensivt med att utveckla beläggningsskyddet Conniflex mot snytbagge. Det arbetet är inte helt klart, men ser redan nu mycket lovande ut. Såväl kvalitet som effektivitet ökar i de utvecklingssteg som tas. Det finns ett mycket stort intresse, och våra tre linjer är sammantaget mer än fullbelagda. Bedömningen är att vi kommer att ha behandlat 55 miljoner plantor innan året är slut. Det är så gott som samtliga täckrotsplantor som används i södra Sverige och dessutom ökar intresset snabbt även norröver.

Den fina utvecklingen uppmärksammades av prins Carl Philip vid ett besök vid Lugnets plantskola i september. Som bekant är prinsen mycket intresserad av hållbar utveckling, och lyfte särskilt fram Conniflex som ett lysande exempel på hur sådan utveckling kan gå till på ett både hållbart och lönsamt sätt.

Parallellt har vi arbetat med att utveckla metodik för behandling med beläggningsskydd även för barrot- och T-plus-plantor. En relativt stor volym behandlades och planterades ut i våras med mycket gott resultat, och därför ökar volymerna som packas nu under hösten och i början av våren.

I framrutan

Inför 2019 ser vi fram emot ett minst lika spännande år. Vi gör fortsatta satsningar i hållbarhet genom att fasa ut den sista olje-eldningen i våra plantskolor. Vi behöver också möta den ökande efterfrågan av conniflexbehandling och andra beläggningsskydd, något som ger oss välkomna utmaningar att svara upp mot.

I takt med ökat fokus på koldioxidfrågorna, ökar också insikten om hur viktigt det är att skogarna växer så snabbt som möjligt. Eftersom förädlade fröer är en viktig komponent kommer vi att lägga mycket fokus på detta. Samtidigt räknar jag med att avancerade metoder som sticklingar och SE-plantor kommer att aktualiseras under 2019 för att ytterligare öka förädlingsgraden och tillväxten.

Med andra ord är vi oerhört nyfikna på det nya året och allt spännande som ligger framför oss.

Avslutningsvis vill jag passa på att önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt 2019!

Roger Johansson
Affärsområdeschef
Svenska Skogsplantor

Fler nyheter

Luis Morales Örebro universitet

Nyhet

10 juni 2024

Nytt forskningsprojekt - Solljus och UV-ljus påverkan på skogsplantor

Ett nytt forskningsprojekt kring olika ljuskällors påverkan på skogsplantors fysiologiska processer inleds i höst på Örebro universitet i samarbete med Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog och företaget Heliospectra.

Nyhet

27 maj 2024

Minskad användning av odlingstorv - Svenska Skogsplantor odlar i torversättning

I arbetet med att minska behovet av odlingstorv har Svenska Skogsplantor, ett affärsområde inom Sveaskog, successivt ersatt odlingstorven med ersättningsprodukter. I delar av odlingarna används idag upp till 50 procent träfiber.

Nyhet

13 december 2023

Svenska Skogsplantor investerar i ny produktionslinje på Trekantens plantskola

Svenska skogsplantor, SSP, har investerat 14,5 miljoner kronor i en ny produktionslinje för packning av skogsplantor på Trekantens plantskola. Satsningen ska bidra till ökad leveranskvalitet på skogsplantorna.

Nyhet

26 september 2023

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar ny effektiv skyddsbehandling för barrotsplantor

Svenska Skogsplantor och Sveaskog introducerar en ny effektiv skyddsbehandling mot snytbaggeangrepp för barrotsplantor. Produktnamnet för den nya skyddsbehandlingen är Connisafe®.

Nyhet

10 november 2022

Träfiberkrukor blir det nya gröna i odlingsproduktionen

Den planta som en gång har odlats i en biokompositkruka blir en del av själva krukan. Klimatsmart och miljövänligt när träfibrer blir till nya krukor, i det pilotprojekt som Svenska Skogsplantor just nu driver på en av sina plantskolor.

Nyhet

20 september 2022

Stenvalls Trä inviger visningsobjekt i samarbete med Svenska Skogsplantor – stora skillnader i tillväxt

Under måndagen 19 september höll Stenvalls Trä invigning av ett nytt visningsobjekt med förädlade plantor som anlagts tillsammans med Svenska Skogsplantor. Skillnaderna mellan plantorna är tydliga.